با کامل ترین الگوهای رفتاری ،مشاغل سازگار و ناسازگار با روحیه و رفتار داوطلبان استخدام مورد نظر را شناسایی و آنهایی که مطابقت بیشتری دارند را استخدام نمائید .

با کامل ترین الگوهای رفتاری ،مشاغل سازگار و ناسازگار با روحیه و رفتار داوطلبان استخدام مورد نظر را شناسایی و آنهایی که مطابقت بیشتری دارند را استخدام نمائید .

با کامل ترین الگوهای رفتاری ،مشاغل سازگار و ناسازگار با روحیه و رفتار داوطلبان استخدام مورد نظر را شناسایی و آنهایی که مطابقت بیشتری دارند را استخدام نمائید .

با کامل ترین الگوهای رفتاری ،مشاغل سازگار و ناسازگار با روحیه و رفتار داوطلبان استخدام مورد نظر را شناسایی و آنهایی که مطابقت بیشتری دارند را استخدام نمائید .

با شناخت ترجیحات شغلی هالند  ،مشاغل سازگار و ناسازگار با روحیه و رفتار داوطلبان استخدام مورد نظر را شناسایی و آنهایی که مطابقت بیشتری دارند را استخدام نمائید .