به تعیین اهداف برای خود و دیگران مبادرت میکند

اهدافی که تعیین میکند دقیق و شفاف و قابل دسترسی است

به تعیین الویتها و گامهای کار و فرآیندهای آن  میپردازد

با در نظر گرفتن شرایط و تغییرات گامها و الویتهای کار و پروژه را تنظیم میکند

پیش بینی دقیق زمان بندی انجام فرآیند یا پروژه اهتمام دارد

به سازماندهی  زمان و منابع مورد نیاز برای انجام کار میپردازد

به تنظیم جزئیات و برنامه های تفصیلی برنامه و نقشه کار میپردازد

بر پیشبرد و پیشرفت کار مطابق برنامه پیش بینی شده نظارت کرده و به تطبیق و تعیین انحراف از اجرای برنامه میپردازد

به تنظیم متعادل سطح بار کار در طول زمان انجام پروژه توجه دارد

خطرات را پیش بینی می کند و امکان بروز حوادث غیرمترقبه را در حین برنامه ریزی درنظر میگیرد

ابزار نظارتی بر انجام فرآیند و پروژه را طراحی میکند

مدیریت بهینه زمان را در تمامی مراحل رعایت میکند

برنامه ها و فعالیتهای غیر عملی و نشدنی را قبل از اجرا حذف و تصحیح میکند

به تغییر برنامه ها در صورت بروز شرایط و نیازهای جدید و انعطاف در آن متعهد است و آنها را تنظیم میکند