عمده ترین مصادیق این شایستگی که بایستی در  فعالیت و اقدام موفقیت آمیز پاسخ دهنده رصد و شناسایی شود عبارتنداز:
  1. ارزیابی نیازهای مخاطب مورد نظر (20امتیاز)

    2. ایجاد ارتباط با مخاطبان خود   اشاره به  زبان مناسب (10 امتیاز)

    3. ایجاد ارتباط با مخاطبان خود   اشاره به  زبان بدن مناسب(10 امتیاز)

    4.تمرکز روی مزایا و بازی برد برد (20امتیاز)

    5.گوش دادن به نگرانی های ذینفعان (20امتیاز)

    6.شناسایی محدودیت های پیشنهاد خود (20امتیاز)

    7.یافتن زمینه های  مشترک با دیگر ذینفعان (20امتیاز)